Product EZY loadEZY-LOAD 150MD 
แขนกลชนิดเอียงแบบใช้ไฟฟ้าเอื้อให้การโหลดวัสดุเปราะบางในแนวดิ่ง เช่น กระจกและหิน ทำได้ง่ายขึ้น แขนชนิดปรับระดับได้นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับวัสดุในพื้นที่ที่ลำบากต่อการนำวัสดุเข้าและออก รับน้ำหนักได้มากที่สุดถึง 150 กก. (330 ปอนด์)
EZY-LOAD 250HD 
อุปกรณ์ชนิดรับน้ำหนักมากสำหรับยกวัสดุขึ้นและลง ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง รับน้ำหนักได้มากที่สุดถึง 250 กก. (550 ปอนด์)