เขียนโดย ผู้ให้บริการเทคนิ วอเตอร์เจ็ท

tips

ความสำคัญของการเลือกใช้โกเมนบริสุทธิ์กับการตัดชิ้นงาน

ด้านฝุ่น – ผงโกเมนบริสุทธิ์คุณภาพสูง มีประสิทธิภาพในการตัดชิ้นงาน มีผลแตกต่างกันในเรื่องของวัสดุที่เป็นส่วนชิ้นงาน ความรวดเร็วในการตัด ก่อให้เกิดความสะอาด และความปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม

ด้านผลผลิต – การใช้ผงโกเมนบริสุทธิ์ที่มีขนาดรูปร่างของเมล็ดที่เท่ากัน ส่งผลต่อวัสดุ ทำให้สามารถผลิตได้อย่างรวดเร็ว และอัตราการตัดชิ้นงานที่สูงขึ้น เมื่อผงโกเมนบริสุทธิ์มีขนาดที่เท่ากัน และมีขนาดที่เล็ก จะก่อให้เกิดผลดีต่อตัวชิ้นงาน และตัวเครื่องจักร

ด้านสภาพพื้นผิว – การใช้โกเมนบริสุทธิ์สร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อการตัดชิ้นงานที่เรียบสนิท

ด้านสุขภาพ และความปลอดภัย – ผงโกเมนบริสุทธิ์ปลอดสารพิษ และไม่ก่อให้เกิดโรคปอดจากการทำงานเพราะการปนเปื้อนของโลหะหนักหรือสารกัมมันตรังสี

การใช้งานโกเมนบริสุทธิ์ เพื่อชิ้นงานแต่ละประเภท ดังตารางดังนี้

garnet-setup
gma-garnet

ผู้ผลิตโกเมนบริสุทธ์ในตลาดโลกที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 :20 และ ISO 14001 : 2004

GMAgarnet website